Školení pro MAS: Komunitní rozvoj a animace území

Školenie pre MAS na téma: Komunitný rozvoj a animácia územia

logo PDCS

Datum: 24 - 26.10.2022

Místo konání: agropenzion Adam Pokylava  (Slovensko cca 130 km od Brna) http://penzion-adam.sk

Hrazeny náklady na seminář, ubytování a stravaDopravu si hradí každý sám. Možnost přihlášení více osob z MAS.

Kurz pre pracovníkov MAS a MAP obsahovo čerpá so školení realizovaných pre Národní síť MAS ČR v téme Animace území v rokoch 2020 a 2021. Účastníci sa zoznámia s prístupmi komunitného rozvoja, komunitného organizovania a komunitnej práce ako aj s participatívnymi nástrojmi vhodnými pri práci v komunite. Prostredníctvom hrania rolí a simulovaním reálnych situácií bude mať účastník možnosť si novonadobudnuté znalosti prakticky precvičiť. 

Na kurze si ukážeme a vyskúšame:

  • Dôvody prečo zapájať verejnosť a stakeholdrov/ zainteresovaných aktérov do plánovania a aktivít v komunite a úrovne zapájania verejnosti do rozhodovania v komunite.
  • Prečo sú ľudia pasívni a ako ich motivovať k aktivite v miestnych akčných skupinách a pri tvorbe a realizácii komunitných projektov?
  • Mapovanie stakehoderov/ zainteresovaných aktérov.
  • Nástroje mapovania komunity: jej zdrojov i potrieb, rozdiely medzi participatínymi a expertnými prístupmi mapovania, prehľad metód,
  • Precvičovanie oslovovania zainteresovaných aktérov.
  • Príklady zapájania verejnosti do realizácie aktivít– napr. tvorba verejného priestranstva, program youth bank (zapájanie detí a mládeže do kom. aktivít), komunitné nadácie, participatívny rozpočet.
  • Rozdiely v prístupoch komunitného rozvoja, komunitného organizovania a budovania komunity.
  • Dizajn participatívnych aktivít pri dlhodobom procese spoločného plánovania.
  • V prípade záujmu vieme ponúknuť aj tému zvládania komunitných konfliktov.

Konkrétny program tréningu bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov. Kurz je trojdňový a povedie ho Karolína Miková a Dušan Ondrušek so junior trénerkou Máriou Radvákovou.

Lektori: Karolína Miková, PhD., PhDr. Dušan Ondrušek, CSc. a Mgr. Mária Radváková

Karolína Miková, PhD. dlhodobo pôsobí ako facilitátorka rôznych typov participatívnych procesov od komunitnej úrovni až po tvorbu národných politík. Súčasne  sa venuje vzdelávaniu participatívnych prístupov k tvorbe verejných poliíik a facilitačných zručností pre rôzne skupiny účastníkov na Slovensku i v zahraničí.    

PhDr. Dušan Ondrušek, CSc. má vyše 30-ročnú skúsenosť s trénovaním tejto problematiky v kontexte firiem, verejných inštitúcií ako aj neziskových organizácií na Slovensku ako aj 40 krajinách v zahraničí. 

Mgr. Mária Radváková pôsobí v neziskovom sektore od roku 2009. V roku 2020 sa ako trénerka spolupodieľala na tréningovom cykle PDCS a Rady Európy Akadémia dobrej samosprávy, ktorý bol vytvorený pre starostov, starostky a pracovníkov verejnej správy. Od roku 2021 pôsobí v PDCS ako trénerka. Je zakladateľkou a programovou koordinátorkou občianskeho združenia Občianska agentúra komunitného rozvoja 1317, ktoré sa venuje témam participácie, samosprávy, verejných priestranstiev, zelene v meste, športu v meste, zamestnanosti, dobrovoľníctvu a regionálnemu rozvoju. 

Kontaktné údaje:

Karolína Miková, riaditeľka PDCS o.z.
kaja@pdcs.sk
mobil: 0905 707 150
www.pdcs.sk  

 

Přihlašovací formulář