Kariérový poradce

V rámci Školního poradenského pracoviště nabízí školy služby kariérového poradenství, tedy pomoc a podporu žákům a jejich rodičům při rozhodování o střední škole a budoucí profesi.

Tematické pilíře kariérového poradenství a vzdělávání ve škole jsou:

 1. Sebepoznání a sebereflexe
 2. Sebeprezentace
 3. Zdroje informací a jak s nimi pracovat
 4. Experiment (zkušenost z reálného světa práce)

V čem žákům pomáhá a co podporuje kariérové poradenství a vzdělávání?

 1. co jde dětem snadno a dobře
 2. jejich silné stránky
 3. uvědomit si, v čem je jejich jedinečnost
 4. jaké jsou jejich motivace a hodnoty
 5. potřebné informace z trhu práce
 6. zkušenosti z praxe

Co je cílem kariérového poradenství a vzdělávání ve škole?

Cílem je žák, který…

 1. ví co chce, a proč to chce, je zodpovědný za své rozhodnutí
 2. ví, co pro svůj cíl musí udělat, je v tom aktivní
 3. ví, kde hledat potřebné informace
 4. ví, kde si může nechat poradit

Ke kvalitě vede spolupráce, proto …

Cílem je spolupráce s rodiči:

 1. Zajistit informovanost rodičů o nabídce kariérového poradenství ve škole (web, maily).
 2. Nabízet setkání (workshopy) pro rodiče (a jejich děti) např. na tato témata:
   1. Jak efektivně podpořit své dítě ve volbě profese
   2. Jak s dítětem na toto téma komunikovat
   3. Kde hledat potřebné informace a jak je vyhodnotit
   4. Jak rozpoznat silné stránky svého dítěte
 3. Organizovat pro žáky exkurze do firem v regionu.
 4. Organizovat pro žáky stáže s možností stínování profesí (Jeden den pracovat jako …).
 5. Umožňovat žákům setkávání s lidmi z praxe (jejich profesní cesta).
 6. Nabízet individuální konzultace pro rodiče (a děti).

Cílem je spolupráce mezi učiteli napříč školou:

 1. V předmětu Osobnostní a sociální výchova.
 2. Na 1. stupni (rodina, poznávání profesí …).
 3. V předmětu Občanská výchova (sebepoznání, pracovní právo …).
 4. Třídní učitelé při práci se třídou (plánování, stanovování cílů, vyhodnocování, reflexe).
 5. Učitelé odborných předmětů … vhled do reality oborů (kde se mohu uplatnit).
 6. Reflektovat zrealizované akce a exkurze z pohledu světa práce (profese, pracovní prostředí, náplň práce …).

Cílem je Koncepce kariérového poradenství a vzdělávání školy, která:

 1. vychází z evaluace (uplatnění absolventů školy) a reflexe proběhlých aktivit KP a KV.
 2. je pravidelně min. jedenkrát za rok revidována v souladu s aktuální vizí školy a jejími cíli vzdělávání.
 3. je diskutována a sdílena v rámci sborovny školy.
 4. odpovídá reálným podmínkám školy a přitom se snaží přiblížit pomyslnému ideálu realizace KP a KV ve škole.
 5. není nikdy hotovým dokumentem, ale neustálým procesem hledání, ověřování, reflektování a aktualizování toho, co se ve škole v oblasti KP a KV děje.

Náplní práce kariérového poradce na škole by mělo být především:

 1. metodická a informační podpora učitelů a třídních učitelů
 2. koordinování aktivit napříč předměty (zajištění provázanosti předmětů se světem práce)
 3. komunikace s jinými poradenskými subjekty – využívání jejich služeb
 4. konzultace a poradenství pro žáky
 5. komunikace s rodiči, poradenství pro rodiče
 6. zapojení žáků – rodičů – komunity do kariérového vzdělávání
 7. propagace služeb kariérového poradenství ve škole i na veřejnosti

Realizace KP – příklady z praxe

Zkušenosti s trhem práce – organizujeme projekty ve prospěch školy a komunity nebo školní akce na prodej vlastnoručně vyrobených/vypěstovaných produktů; následně se žáky reflektujeme, co z toho vyplývá pro jejich profesní rozhodování.

Kontakt s dalším vzděláváním – pořádáme přednášky/diskuse s absolventy školy, včetně jejich reflexe zkušeností s dalším vzděláváním.

Spolupráce s rodiči – využíváme rodiče pro exkurze, stáže, jako odborníky z praxe, organizujeme pro rodiče vzdělávání na témata KP.

KP v oborových předmětech – realizujeme projektovou, ideálně tandemovou výuku; připravujeme workshopy pro pedagogy na témata KP např. jak zařadit KP do odborných předmětů.

KP v třídnických hodinách – kariérový poradce se účastní třídnických hodin, tandemová spolupráce s třídním učitelem např. v tématech práce s Portfoliem žáka, sebepoznávací aktivity a rozvoj sebe prezentačních dovedností.

Předmět Člověk a svět práce – aktualizujeme tematické plány, stanovujeme minimální výstupy pro žáka v tomto průřezovém tématu.

Portfolio žáků – už na 1. stupni, zde dáváme do portfolia práce žáků, které lze využít v posledních ročnících pro volbu profese a školy; na 2. stupni do portfolia patří mimo důkazů o úspěších žáků (soutěže, kurzy atp.) také reflexe exkurzí a stáží z pohledu mapovaných profesí.

Individuální poradenství – nabízíme v různých formách žákům i rodičům.

Přístup rodičů a žáků k informacím o trhu práce – na webu, workshopy pro rodiče během rodičovských schůzek a jiných akcí.

(Autorka textu Mgr. Petra Šnepfenbergová, kariérové poradkyně a lektorka kariérového vzdělávání)