Šablony

Název projektu: Učit se pro život - Šablony pro NNO

Cíl projektu: Zkvalitnění neformálního vzdělání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. Projekt vytvoří těmto pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům potřebnou podporu ke zvyšování jejich kompetencí, a to zejména formou vzdělávání, vzájemného informování, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporou spolupráce neziskových organizací, k předávání zkušeností a sdílení dobré praxe mezi jednotlivými aktéry neformálního vzdělávání v regionu.

Stručný popis projektu:

Projekt Učit se pro život se zabývá vzděláváním pracovníků neziskových organizací v oblasti neformálního vzdělávání. Umožní sedmi organizacím z ORP Kyjov zabývajícím se neformálním vzděláváním posunout schopnosti a dovednosti svých pracovníků v oblasti práce s dětmi a zároveň díky účasti v klubech a na projektových dnech poskytne dětem a mládeži navštěvujícím tyto organizace kvalitnější a inovativní prostor pro jejich další osobnostní rozvoj.

Budou realizovány tyto aktivity:

1. Řízení projektu

2. Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace do vzdálenosti 10 km

3. Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace ve vzdálenosti 10 a více km

4. Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů

5. Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů

6. Tandemové neformální vzdělávání bez financování osobních nákladů

7. Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů

9. Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů

10. Klub v neformálním vzdělávání

11. Projektový den v klubovně bez financování osobních nákladů

12. Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů

13. Projektový den mimo klubovnu

Aktivit projektu jsou zaměřeny tak, aby pracovníci získali nové kompetence v oblastech inkluze, polytechnického vzdělávání, projektové výuky, kulturního povědomí, osobnostně sociálního rozvoje, čtenářské gramotnosti, cizích jazyků a rozšířila se tak nabídka kvalitního neformálního vzdělávání. Aktivity jsou také realizovány v oblastech, do nichž se přesouvá dle analýzy potřeb poptávka po mimoškolním vzdělávání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.