Základní škola a Mateřská škola Kyjov - Bohuslavice, příspěvková organizace města Kyjova

ZŠ Kyjov - Bohuslavice foto
Typ školy
Obec
Kyjov
Ředitel
Mgr. Jovanka Rybová
Adresa
Kyjov - Bohuslavice 4177, 696 55 Bohuslavice
Telefon
518617023

MOTTO ŠKOLY:

„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Čím více poznatků si osvojíme, tím víc si uvědomíme, co ještě neznáme.“

KDO JSME?

Jsme neúplná málotřídní základní škola s postupným 1. – 5. ročníkem ve 2 spojených třídách, navíc spojena od roku 1994 s mateřskou školou.

Škola je otevřená

  • pro všechny, kteří se chtějí učit spoluprací, jeden od druhého
  • pro všechny, kteří se chtějí vzdělávat v klidu a bezpečí rodinného prostředí
  • pro všechny, kteří chtějí dobře zvládnout přestup do škol vyššího stupně a beze strachu vykročit do světa.

Podněcujeme aktivitu dětí, vytváříme pozitivní vztah ke vzdělávání, podporujeme zájem, zvídavost a vnitřní motivaci v učení: smysluplnost, kooperaci a možnost výběru.

Učíme to, co je důležité pro život.

  • rozvíjet žáka maximálním způsobem, podle jeho nadání a možností tak, aby každý žák zažil úspěch a ten ho motivoval pro celoživotní učení
  • učit ho správně se hodnotit, znát svoji cenu, silná i slabší místa a cestu ke změně
  • rozvíjet jeho komunikační dovednosti jak v mateřském, tak cizích jazycích
  • učit ho pracovat s PC, interaktivní tabulí a encyklopediemi tak, aby uměl získávat a zpracovávat podstatné informace již od nejnižšího věku

Chceme, aby v naší škole převládal úsměv. Aby každý, kdo do ní přichází, přicházel beze strachu a rád.

  • v malém kolektivu a spojených ročnících, při skupinové práci předcházet různým formám šikany
  • jasně formulovat naše očekávání
  • hodnotit podle předem známých kritérií a ve známém čase

CO NABÍZÍME?

SMYSLUPLNOU VÝUKU spojenou co nejvíce s reálným životem, založenou ve všech předmětech na moderních pomůckách a metodách, při kterých je maximálně aktivní žák.

Od prvního ročníku učíme číst děti genetickou metodou. Kdo se v ní necítí komfortně, tomu se přizpůsobíme.

Od prvního vkročení do školy vedeme děti a žáky ke kritickému myšlení. Nač by nám byl text, který sice umím přečíst, ale neposkytne nám zážitek, správné informace, nenutí nás přemýšlet? Dílny čtení jsou pro nás samozřejmostí.

Týmovou spolupráci uplatňují naši žáci v Centrech aktivit ve stylu „Začít spolu“. Jsme školou zapojenou do projektu „Rodiče vítáni“. Kdokoli chce naši výuku vidět, má u nás dveře otevřené.

K čemu jsou nám sloupečky příkladů, když si nedokážu vypočítat, zda mám na nákup, nebo dovolenou, jestli investice do toho či onoho je výhodná? Vedeme tedy žáky metodou prof. Hejného, ale na tradiční také nezapomínáme.

Již dlouho jsme zapojeni v projektu NPI ČR – Přímá podpora učitelům. Díky tomuto zapojení se ve škole zaměřujeme na rozvoj čtenářské, matematické i digitální gramotnosti.
Nedílnou součástí školního života je výuka a hodnocení životních dovedností žáka jako je odpovědnost, spolupráce, plánování si práce, komunikace, respektování druhého atd. A také
VYTVÁŘENÍ KVALITNÍCH VZTAHŮ mezi žáky, ale i žáky a učiteli a jinými lidmi. Jsme zapojeni do projektu Franclin Covey – Formativní hodnocení.

Stranou nejde ani výuka cizích jazyků.
Věnujeme se
NADANÝM DĚTEM, umožňujeme zažít úspěch i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ ( J. A. Komenský)

MŠ Kyjov - Bohuslavice foto