Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace

Typ školy
Obec
Svatobořice-Mistřín
Ředitel
Mgr. Zbyněk Mašek
Adresa
Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín
Telefon
518620185

Základní školu tvoří komplex vzájemně propojených budov. Nejstarší budova byla postavena v roce 1949. V roce 2000 prošla komplexní rekonstrukcí. V roce 2001 byla ke starší budově připojena přístavba. Součástí přístavby byla také budova s tělocvičnou, gymnastickým sálem a zázemím a venkovní sportovní areál. Součástí komplexu je budova školní jídelny, která byla postavena v roce 1985 a v roce 2004 byla zrekonstruována. Do budovy základní školy bylo v roce 2008 přesunuto pracoviště Mateřské školy Mistřín a v roce 2011 bylo otevřeno dětské hřiště mateřské školy, které je součástí areálu školy.

Ve škole jsou zastoupeny funkce: výchovná poradkyně, metodička prevence patologických jevů, koordinátor environmentální výchovy, ICT koordinátor a koordinátor ŠVP. Všichni učitelé jsou proškolování v problematice základů práce na počítačích a v základech první pomoci. Od letošního roku se stala součástí našeho sboru i školní psycholožka, která 2 dny v týdnu nabízí žákům, pedagogům i rodičům odbornou pomoc.

Školu navštěvuje přes 300 žáků.

Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře učitelé a žáci. Interiér školy je vyzdoben pracemi žáků, je doplněn o práce našich bývalých žáků.

Každá třída má svou kmenovou učebnu s pevně zabudovanou interaktivní tabulí. Škola je vybavena i odbornými učebnami. Na I. stupni mají kmenové třídy relaxační kout. Odborné učebny na druhém stupni: počítačová učebna, jazyková učebna anglického jazyka s počítači, učebna chemie a fyziky, infocentrum školy s počítači a knihovnou, hudebna, cvičný byt, učebna pracovních činností s přípravnou (technické dílny), keramická dílna s pecí, učebna školní družiny. Všichni vyučující mají k dispozici kabinety vybavené PC, které jsou zapojené do sítě. Mají volný přístup na internet a používají multifunkční tiskárny a kopírky a infocentrum s počítači, tiskárnou, kopírkou a knihovnou.

Pro sportovní a pohybové aktivity má škola tělocvičnu, gymnastický sál, venkovní víceúčelovou plochu, běžeckou čtyř dráhu, doskočiště pro skok daleký s rozběhovou dráhou, vrhačský sektor na vrh koulí. Součástí sportovního areálu je také relaxační zóna. Tyto využívají žáci nejen při vyučování, ale i při návštěvě odpoledních kroužků, např. florbal, aerobic… Žáci se zapojují do řady sportovních soutěží.

Ve výuce počátečního čtení přizpůsobujeme metody čtení podle individuálních potřeb dítěte – genetickou i analyticko-syntetickou. Ve vyšších ročnících pro rozvoj čtenářské gramotnosti využíváme např. čtenářské dílny.

Důraz je kladen na environmentální výuku. Vybudovali jsme hmyzí hotel, třídíme odpad, zapojujeme se do úklidu naší obce.

Název školního vzdělávacího programu ŠKOLA NOVÝCH INFORMACÍ prozrazuje hlavní náplň naší práce. Přinést nové informace žákům, rodičům i pedagogům a obohatit jejich život. Soustředíme se na nové formy a metody práce, na dobrou spolupráci školy a rodiny.