Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace

Typ školy
Obec
Žarošice
Ředitel
Ing. Mgr. Tibor Zmrzlík
Adresa
Žarošice 321, 696 34 Žarošice
Telefon
518631683
Webové stránky

Charakteristika školy

Areál základní školy se nachází na okraji obce Žarošice, při silnici Kyjov – Brno. V okolí školy je vybudována zahrada s parkovou úpravou a dětskými herními prvky, víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště a venkovní cvičidla, pozemek k výuce pěstitelských prací.  Škola je velmi dobře dostupná z okolních obcí autobusem díky zastávkám umístěným v bezprostřední blízkosti školy, v roce 2019 byla vybudována zastávka U Kurtů, která umožňuje dětem pohodlný odjezd ze školy bez nutnosti překonávání silnice I. třídy.

Základní škola v Žarošicích je školou spádovou pro obce Žarošice, Násedlovice, Uhřice, Silničná a Zdravá Voda. V posledních letech se do naší školy jezdí vzdělávat také žáci z Dražůvek, Nenkovic, Lovčic a Želetic.

Budova školy z roku 1952 je velmi prostorná a poskytuje žákům zázemí nejen pro učení, ale i pro sportovní a volnočasové aktivity. Nachází se zde kmenové učebny pro 1. – 9. ročník, sportovní hala, tělocvična, víceúčelové hřiště, počítačová učebna, jazyková učebna pro Aj, Rj, Nj, odborná přírodovědná učebna, AV učebna, cvičná kuchyňka, divadelní sál, keramická dílna, sborovna pro 1. a 2. st., pracovna pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, školní zahrada s dětskými hřišti a pozemky pro relaxaci dětí, učitelská a žákovská knihovna. Vedle školy je fotbalové hřiště.

Součástí areálu je také školní jídelna a tři oddělení školní družiny, umístěním obou těchto objektů v prostorách školy je zajištěna maximální bezpečnost i pohodlí žáků. K areálu školy patří také mateřská škola se svou vlastní výdejnou stravy.

Škola je od roku 2007 řešena jako bezbariérová díky zabudované schodištní plošině, která umožňuje přesun handicapovaných žáků mezi patry. Vytvořením takových podmínek byl dán prostor k integraci tělesně postižených dětí do přirozeného kolektivu dětí bez postižení.

Na podzim 2017 byla ve venkovních prostorách hlavního vchodu vybudovaná dřevěná pergola, která byla doplněna sety k sezení. Nový zastřešený prostor je využíván žáky, kteří čekají na vyučování, vyučujícími při realizaci vyučovacích hodin i širokou veřejností před otevřením haly pro volnočasové odpolední aktivity.

V letech 2018, 2019 byla základna specializovaných učeben značně rozšířena. Nově se žáci mohou vyučovat v učebně pracovních činností, jazykové učebně s audio systémem a multifunkční učebně pro výuku projektových hodin v různých předmětech. Dále má škola novou učebnu pro výuku IVT. Škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy), vše v souladu s normami.

Ve škole je vybudována venkovní odpočinková zóna, na patrech vnitřní klidové zóny pro trávení přestávek a pauz.

V roce 2019 byla ve škole zrekonstruována učebna na novou multifunkční učebnu, kde probíhá klasická výuka i projektové učení či mimoškolní činnost v útulném prostředí s dostatečným technickým vybavením.
Didaktická technika zahrnuje radiomagnetofony, interaktivní tabule, počítače pro žáky i učitele, notebooky a tablety pro žáky, kopírky, tiskárny.

Dílny - foto

Činnost školy

Základní škola poskytuje základní vzdělávání. Škola v uvedeném školním roce vzdělávala dle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Ve škole funguje žákovský parlament, který je sestaven ze zástupců tříd 5. až 9. ročníku. Každá třída si v září školního roku volí dva spolužáky, kteří se stávají jejich zástupci ve školním parlamentu. Ten se schází pravidelně každý pátek po vyučování tak, aby členové mohli reagovat na týdenní dění ve škole a zároveň se připravit na další pracovní týden. Pracovní náplní ŠP je pomáhat organizovat školní a mimoškolní aktivity a podílet se na chodu školy.

O činnostech školy pravidelně informujeme veřejnost prostřednictvím školního webu (průměrně 180 příspěvků za školní rok), jsme pravidelnými přispěvovateli do Věstníku HVK, kde se snažíme aktuálně informovat o dění či úspěších školy.

Škola se zapojuje do řady různých projektů, jsou zejména: ročníkové (krátkodobé, celoroční), mezi ročníkové a celoškolní. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu. Projekty motivují žáky a podporují spolupráci žáků i pedagogů. Jsou to např. Záložka do knížek, Adopce na dálku, Recyklohraní, Ovoce do škol, Mléko do škol, Eurorébus.

Při škole je zřízen Spolek rodičů a přátel školy při Základní a Mateřské škole v Žarošicích – Aktovka, který rozšiřuje nabídku volnočasových aktivit, spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi a v roce 2020 spolupracuje na projektu Kyjovského Slovácka v pohybu.

Škola je otevřená instituce, nakloněná zájmu široké veřejnosti. Proto každoročně pořádá během roku několik aktivit, kterými zve nejen rodiče svěřených dětí do školy. Jedná se především o dílny pro děti i rodiče, slavnostní zahájení a ukončení školního roku, setkávání budoucích prvňáčků, třídní schůzky, prodejní výstavu prací našich žáků, divadelní představení pro žáky školy i veřejnost, přednášky k tématu školní zralost, psychologie dítěte, věkové zvláštnosti dětí, potřeby žáka a dítěte apod.

Naše škola spolupracuje s organizacemi, které zajišťují odbornou pomoc žákům, jedná se především o PPP Kyjov a Hodonín, SPC Brno, stále těsnější vazby s těmito subjekty jsou dány potřebou řešit jednotlivé případy integrovaných žáků. Dále spolupracujeme s Domem dětí Kyjov, kam jezdí zejména žáci 4. ročníku absolvovat dopravní výchovu organizovanou ve spolupráci s Policií ČR a SOŠ zdravotnickou v Kyjově, také s plaveckou školou Bučovice, která zajišťuje výuku plavání pro žáky 2. a 3. ročníku. Nabídka odpoledních aktivit je rozšířena o výuku hry n hudební nástroje díky spolupráci se ZUŠ Ždánice, která zde má odloučené pracoviště.

Učebny - foto

Spolupráce školy

Na úrovni škol spolupracujeme se ZŠ Archlebov, ZŠ Uhřice, ZŠ Vracov, ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice, ZŠ Hraničářů Mikulov, ZŠ Budišov.

Za zmínku také stojí spolupráce s dobrovolnými uskupeními v Žarošicích, Násedlovicích a Uhřicích, které navštěvují žáci školy a které se spolupodílejí na výchově a vzdělávání žáků, jsou to např. místní rybáři, včelaři, hasiči, sportovci, folkloristé, hudebníci, pracovníci místního muzea atd.

Spolupráci s různými subjekty navazujeme také na kulturně společenské úrovni (např. ochotnický spolek ze Slavkova, mužským sborem, Laštověnka, Muzeum obce Žarošice).

Nabídku aktivit směřujeme (ve spolupráci s jinými subjekty) i na veřejnost, pravidelně se u nás konají vánoční a velikonoční dílny, školní ples, oslava Dne matek, vánoční zpívání atd.

Ne zcela běžnou záležitostí jsou dvě tělocvičny, kterými disponujeme. Díky tomu jsou prostory v odpoledních a večerních hodinách nabízeny i veřejnosti a jsou také hojně využívány (aerobic, jóga, fotbal, florbal, nohejbal, zkoušky folklorního souboru atd.) Škola je v posledních letech velmi úspěšná ve sportovních soutěžích, zvláště ve florbale v kategorii dívek, kde jsme se probojovali až do republikových kol.

Kurty - foto